Kontrolni organ

ZAVEZA NAJVIŠJEGA VODSTVA O NEPRISTRANSKOSTI

Pri opravljanju katerekoli od dejavnosti se vodstvo Apollonia d.o.o. uspešno izogiba vsaki situaciji, ki bi dejansko ali zgolj
potencialno utegnila povzročiti konflikt interesov. Nepristranskost vključuje vse situacije, v katerih vodstvo lahko zasleduje interes,
ki je drugačen od interesa podjetja z namenom pridobiti si osebno korist in odstopa od Izjave o politiki kakovosti ter sprejetega
etičnega kodeksa.

LABORATORIJ APOLLONIA

Laboratorij Apollonia deluje kot kontrolni organ in je neodvisen del podjetja Apollonia d.o.o..

Laboratorij Apollonia d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-096 na področju kontrole
(SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

Zakon o meroslovju (UL 26/2005) določa področja, kjer je obvezna uporaba overjenih meril in predpisuje časovne roke za
redne overitve meril.

Pri izvajanju kontrole merilnikov krvnega tlaka (mehanskih, živosrebrnih in elektronskih) so upoštevane zahteve Pravilnika
o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Uradni list RS št.: 24/04 ter 37/06). Obseg je do 40 kPa oziroma 300 mmHg.

Izvajanje overitev neavtomatskih tehtnic točnostnega razreda II, III in IIII do 400 kg se izvaja v skladu s predpisom:
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 25/16).

Overitve merilnikov krvnega tlaka in neavtomatskih tehtnic se izvajajo v prostorih kontrolnega organa in na terenu.

– Akreditacijska listina Odpri

– Priloga k akreditacijski listini K-096

OVERITVE

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (UL RS 26/05 – uradno porečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (UL RS št.97/16) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (UL RS št.131/03, 71/06 in 27/17)

Naše podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe 398, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v R Sloveniji se nahaja na spletnih straneh: www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI

K sodelovanju vabimo vse, ki si želijo s pomočjo našega laboratorija zagotoviti kontrolo neavtomatskih tehtnic in
merilnikov krvnega tlaka.

Za naročilo za izvedbo overitev neavtomatskih tehtnic in merilnikov krvnega tlaka oziroma drugih informacij, nas lahko pokličete
na telefon, pošljete faks oziroma e-pošto ali pa se oglasite na sedežu podjetja.

Pri naročilu izpolnite oziroma izpolnimo naslednje podatke o:
– naročniku/vložniku (ime in sedež oz. naslov, davčna in matična številka ter ime in priimek odgovorne osebe),
– lastniku merila,
– vrsti overitve (redna/izredna),
– merilnem instrumentu (naziv, tip, uradna oznaka, tov. številka, proizvajalec, …),
– mesto overitve (laboratorij Apollonia/mesto, kjer se nahaja merilo),
– izdaja Poročila o overitvi (da/ne).

ZAUPNOST PODATKOV

Apollonia d.o.o. se obvezuje, da bo v postopkih izvedbe storitev/izdelka, spoštovalo načela poslovne zaupnosti vseh pridobljenih
podatkov, varovalo tajnost informacij in lastniške pravice strank.
Laboratorij Apollonia d.o.o. je dolžan posredovati zaupne podatke o instrumentu/vzorcu nadzornim inštitucijam v okviru pooblastil,
ki jih tem inštitucijam nalaga zakonodaja.

 

Naziv podjetja: APOLLONIA d.o.o.
Ulica, hišna številka: Zaloška cesta 155
Poštna številka in kraj:1000 Ljubljana
Davčna številka: 56913362
ID zavezanca za DDV: SI56913362
Pravni status: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Delovni čas: vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure

Kontaktni podatki:
tel.: +386 (0) 1 548 35 10
faks: +386 (0) 1 540 03 97
e-pošta: apollonia@amis.net